Staj Esasları

Anasayfa » Staj Esasları

Staj Usül ve Esasları

Uygulamalı Eğitim ve Staj Yönergesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Staj Esasları


 

Staj:

Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

(1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır.

Aşağıda belirtilen stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda staj ile birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz. Ancak,

a) İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim – aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

b) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir.

c) Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim-öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir.

(2) Staj süresi Üniversitenin ilgili tarafından 20 (yirmi) iş gününden az olmamak üzere ilgili programın niteliğine göre belirlenir.

(3) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına ilave olarak dâhil edilir.

(4) Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS kredisinden fazla olamaz.

(5) Komisyonun uygun görüşü ve bu Yönerge’deki usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla öğrenci isteğine bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez.

(6) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır.

(7) Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanunu’nun 25’inci maddesi uygulanır.

(8) Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

9) Resmî tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, kurum ya da kuruluşlarda, resmî tatil dışındaki cumartesi/pazar günlerinde de işletmenin faaliyette olduğunu belgelendirmek şartıyla staj yapılabilir.

İşletmede Mesleki Eğitim:

Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde; beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

(1) İşletmede mesleki eğitimin eğitim-öğretim dönemlerinde yapılması esastır. İşletmede mesleki eğitim yükseköğretim kurumunun akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. Ancak programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede mesleki eğitim yaptırılabilir.

(2) İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

(3) Alt dönemlerden başarısız veya hiç almadığı dersi olan öğrencilerin dersin sayısı, özelliği ve dönemine bağlı olarak uygulamalı eğitime yönelik başvurularının kabul edilip edilmemesine Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonunu karar verir.

(4) İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS kredisinden az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması 60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(5) Komisyon veya alt komisyonlar, işletmede mesleki eğitim yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda değerlendirir.

(6) Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders notu olarak işlenir. Aynı zamanda bu değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendirmelerine dâhil edilir.

(7) İşletmede Mesleki Eğitim dersinden başarısız olan öğrenciler bu dersi başarısız olduğu işletmede veya farklı bir işletmede tekrar edebileceği gibi işletmede mesleki eğitim programdan çıkarak müfredat derslerinden de alarak tamamlayabilir.

(8) İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi uyarınca ücret ödenir.

(9) İntörnlük uygulaması kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 29’uncu maddesi uyarınca ücret ödenir.

(10) 3308 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi uyarınca işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinin birinci 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonunun Görev ve Yetkisi

(1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim ve staj yapılan program veya bölümlerinde; uygulamalı eğitim ve staj faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu bölüm veya program bazında komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, Dekan/Müdür tarafından öğretim elemanları arasından 2 (iki) yıl için görevlendirilen, biri bölüm başkanı olmak üzere en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşur.

(3) Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun görev ve yetkilerine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

a) Komisyon, işletmede mesleki eğitim ve/veya staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar,

b) Komisyon, kamu veya özel sektörden işletmede mesleki eğitim ve/veya staj yapılacak iş yerlerinin belirlenmesine yardımcı olur ve bunları öğrencilere duyurur.

c) İşletmede mesleki eğitim ve/veya staj yapılacak kurum ve kuruluşlar Komisyon tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir,

ç) Komisyon öğrenciler tarafından yapılan başvuruları değerlendirir, başvuru değerlendirme sonuçlarını dekanlığa/müdürlüğe bildirir,

d) Komisyon, öğrencilerin işletmede mesleki eğitim ve/veya staj süresince gerçekleştirecekleri çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve hazırlayacakları uygulamalı eğitim dosyası içeriğini belirleyerek bunları öğrencilere duyurur,

e) Komisyon, işletmede mesleki eğitim ve/veya staj için, her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi öncesinde toplanır,

f) Komisyon, işletmede mesleki eğitim ve/veya stajın mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Uygulamalı Eğitim Gruplarının Belirlenmesi:

(1) Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim ve/veya staj kapsamında oluşturulacak uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz.

Ancak program veya bölümlerde uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az olması durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir.

(2) Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde, işletmede mesleki eğitim ve/veya staj yapabilir.

Uygulamalı Eğitim ve/veya Stajların Yapılacağı İşletmeler:

Öğrenciler uygulamalı eğitim ve/veya stajlarını ilgili komisyon tarafından belirlenen iş yerlerinde aşağıdaki ilkelere göre yaparlar:

a) Öğrencilerin uygulamalı eğitim göreceği ve/veya staj yapacağı iş yerleri, öğrencilerin programları ve öğrenim hedefleri doğrultusunda bölüm/program tarafından belirlenmiş iş yerleri arasından seçilir.

b) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından onay alınmamış iş yerlerinde uygulamalı eğitim ve/veya staj yapılamaz.

c) Mesleki eğitim ve/veya staj yapılacak iş yeri bulunamaması durumunda öğrencilerin uygulamalı eğitimleri Üniversitenin ilgili birimlerinde yaptırılabilir.

Uygulamalı eğitim ve/veya Staja Başvuru ve Başlama:

İş yerlerinde mesleki eğitim ve/veya staj uygulamasına başvuru ve başlama sürecine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Öğrencilerin uygulama yapacağı iş yeri ve/veya kriterler ilgili birimler tarafından ilan edilir.

b) İlgili komisyonca belirlenen iş yerinde mesleki eğitim ve/veya stajın yapılması esastır.

c) Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini alacağı iş yerleri kesinleştiğinde sorumlu öğretim elemanı, iş yeri yetkilisi ve öğrenci tarafından imzalanan onay/kabul formu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul dekanlığı/müdürlüğüne iletilir.

ç)Onay/kabul formu 4 (dört) nüsha olarak düzenlenir. Kabul formunun ilk nüshası iş yerine, ikinci nüshası sorumlu öğretim elemanına, üçüncü nüshası öğrenciye ve son nüshası fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu dekanlığı/müdürlüğüne iletilir.

d) İş yerinde mesleki eğitim ve/veya staja başlama tarihi, akademik takvime uygun olarak onay/kabul formunda belirtilen tarihte gerçekleştirilir.

e) Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde uygulamalı eğitimlerini tamamlamak zorundadır.

Uygulamalı Eğitim ve/veya Staj Dosyası Oluşturma:

(1) İşletmede mesleki eğitim ve/veya staj yapan her öğrenci “Uygulamalı Eğitim Dosyası” hazırlamak zorundadır. İşletmede mesleki eğitim ve/veya staj uygulamasına başlayan öğrenciler, bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürosundan uygulamalı eğitim dosyasını elden teslim alır veya dijital ortamda temin eder.

(2) Uygulamalı eğitim dosyası; iş yeri yetkilisi değerlendirme formu, devam takip formu, öğrencinin doldurduğu uygulamalı eğitim raporundan oluşur.

Uygulamalı Eğitim ve/veya Staj Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması:

Uygulamalı eğitimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır:

a) İşletmede mesleki eğitim ve/veya staj çalışmalarının başarısı, ilgili komisyon tarafından değerlendirilir.

b) Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitim ve/veya stajlarını yeniden yapmak zorundadır.